Im Namen der Liebe (persische Version)

Loading Likes...

از سرنوشت من و تو و آن اشک ها

از جدایی ما توسط آن ظالم ها

از استعداد قدیمی من و آن بیت ها

با خبر است قاصدک آشنا

از ما، موج ها، خواسته ها، انتخاب ها

از تو، نامت و آن زخم ها

از موهایت و آبی آن چشم ها

قاصدک می داند، حتی جزئیات کوچک را

این که تو را نباید ببوسد هیچگاه

آدرس من را برایت هدیه کند در وصال

نوازش نکند موهایت را

می داند و سرکشی نمی کند قاصدک ما

پرواز را به سویت می زند بال

با وجود بادهای وحشی درون راه

و اگر به خاک پایت نرسد

شهید می شود در راه عشق، قاصدک بی پروا

همان زمانی ترک گفتم دهکده انسان ها را

که در آن شدم با تو من آشنا

و آن ها تو را نمی شناختند، نمی فهمیدند

که تو افسانه نیستی، بلکه حقیقت آشکارا

تمام دفتر هایم را ربوده اند

درحالی که از سِحر آن سر در نمی آوردند

و حال بیش نیستند جز دیوانگانی

چون که تمام کشور عاشق تو است از حالا

کمی قبل کبوترت اینجا بود

جان داد، وقتی که خواندم نامه ات را

تحمل تمام این ها را نداشت آن بی گناه

در آن قبر معروف سپردمش به خاک ها

آزادی من قفسی بیش نیست

اگر اثری از تو نباشد در آن

و من جارو زدم تمام خیابان ها و کوچه ها را

تا رد تو را نتوانند بگیرند، شکارچی ها

شکست خورده رفتند آفریننده ها

زمان محتویات خویش را داد به باد

جایی نداشت دیگر مکان

برای تو و آن زیبایی دلربا

آخرین تبعیدی این زمین

کسی که می نویسد و تو میشناسی او را

منتظر است تا برسی از راه

در خیابان جادو و رویاها

مَشک آب من تقریبا خالی است

و هیچ اشکی پیدا نمی کنی در انبار

این صحرا قاتلی ست از جنس سرما

تنها گرمی خاطراتت زنده نگه داشته من را

شمشیری که به من دادی

سنگین می شود و سنگین تر از دیروز ها

درون کوله ام خواب اند قاصدک ها

به سمت جلو می گریزیم، آرام و آرام

راه نفرین شده است و شب خام

فقط به یاد تو ست که می آیند نفس ها

و احساس می کنم که تو در راهی

حتی به سمت من میشتابی گاه و بیگاه

امروز برایم روشن شد که

ما به هم نزدیک ایم، نزدیک تر از این حرف ها

چون که باد برایم آورد، یک تار مویت را

خوشحال شدم، روشن و سرحال

چقدر طول می کشد تا لحظه دیدار؟

من هیچوقت نبوده ام، صبور یا آرام

اما با تمام وجود به تو قول می دهم

که تو را ترک نکنم اینبار، تنها

© By Mohammad Ibrahim Rahimi

Teilen ...

Schreiben Sie einen Kommentar

Ihre E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht.